Algemene voorwaarden 2021
Foto’s en video’s gemaakt door Veerle Baele (hierna genoemd VB) kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.
Een boeking is definitief na de betaling van een voorschot. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost: het wordt niet terugbetaald als een shoot niet doorgaat. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.
Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.
Het fotografisch werk van VB is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
VB bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.
Foto’s blijven slechts tijdelijk in het archief voor verwijdering. Er wordt aangeraden om zelf een back-up te voorzien.
VB is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.
Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel.
Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.
Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald.
Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor
- schade bij de opdrachtgever;
- indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
- lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
- verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
VB is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN
De betalingen gebeuren op het rekeningnummer ING BE86 3771 1931 1350 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.
Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Na afloop betalingstermijn zijn zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :
- een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand;
- een schadebeding van 10%.
Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
Bij niet of laattijdige betaling houdt VB zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

UITVOERING OPDRACHT
VB zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
VB bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
VB heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM
De content is beschermd door auteursrecht.
VB kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
- het recht om het werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
- het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
zonder enige beperking van tijd.
Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgend vlak te exploiteren:
- het recht het werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen VB en de opdrachtgever.
VB behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Brussel. 
Terug naar boven